การใช้เครื่องหมาย % ใน AHK

การใช้เครื่องหมาย % มีหลักการใช้อยู่ดังนี้

  • การทำให้คำสั่งมีการคำนวณ (force expression)
  • ใช้กับ Parameter ที่ pass เข้ามาใน function แล้วถูกใช้งานจาก Build-in function เช่น ifwinexit,%abc%
  • กรณีใช้ใน if condition ไม่ต้องใส่ %
  • กรณีใช้แสดงผล Msgbox

fsdf

  • ก้เ
  • เดกเ
  • เกด