function ตรวจสอบภาพ

Autohotkey ตัวอย่างการสร้าง function ใช้งาน เพื่อใช้งานได้ในโอกาสต่างๆ และโค๊ดไม่รกตา

function นี้ทำหน้าที่รอการโหลดเพจ เมื่อ Pageload เสร็จแล้วให้ทำงานต่อ โดยต้องสังเกตก่อนว่าเวลาโหลดเสร็จแล้วมีภาพอะไรเปลี่ยนไปหรือมีภาพอะไรขึ้นมาตรงตำแหน่งไหน ก็จะใช้ภาพตรงจุดนั้นเป็นจุดให้โปรแกรมตรวจจับ

ตัวอย่างการใช้


sleep, 1000
ipath = % A_ScriptDir . “\image1.png”
f_area = 406, 649, 500, 695
waitImg = true
while(waitImg){
waitImg = % waitimage(ipath,f_area)
}
Msgbox, Go next

ตัวอย่าง function

waitimage(imagePath,onArea)
{
  ar := StrSplit(onArea,",")

  MouseMove, ar[1], ar[2], 50
  Sleep,500
  MouseMove, ar[3], ar[4], 50
  Sleep,500
  ImageSearch, OVarX, OVarY, ar[1] , ar[2], ar[3], ar[4], %imagePath% 
  sleep,1000
  if ErrorLevel
    return ErrorLevel      ;0= found,i= not found
}